Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ : เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

ชื่อกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ :  เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ :
เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ
อาจารย์พิเศษจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2560

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

4/5/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/5/2561 14:50 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/5/2561 14:50 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ