Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: ​โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อกิจกรรม

​โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ พร้อมด้วย
นักศึกษาจากสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

3/5/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/5/2561 14:47 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/5/2561 14:47 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ