Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: ​คณะผู้บริหารจากTourism and culture College of Yunnan University เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ชื่อกิจกรรม

​คณะผู้บริหารจากTourism and culture College of Yunnan University เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

Professor Qian Jinfu, Vice President, Dean of Faculty of Nursing and Dean of International Center และ Professor Liu Chun, Vice President พร้อมคณะ จาก Tourism and culture College of Yunnan University
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือข้อตกลงทางด้านวิชาการร่วมกัน
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

18/4/2561

ภาพ

Attachments

Created at 24/4/2561 14:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 24/4/2561 14:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ