Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

​Overview of online learning strategies and techniques using of the Chang Mai Faculty of Nursing Course

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

Dr.Ronald R. O' Donnell PhD, Clinical professor, Program manager, International partnerships, College of Health solution
จาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Overview of online learning strategies and techniques using of the Chang Mai Faculty of Nursing Course
โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง
ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

9/4/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/4/2561 16:31 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/4/2561 16:31 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ