Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: วิทยากรจาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี

ชื่อกิจกรรม

วิทยากรจาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี 

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

Dr.Ronald R. O' Donnell PhD, Clinical professor, Program manager, International partnerships, College of Health solution
จาก Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ของคณะฯ
เรื่อง Overview of online learning strategies and techniques using of the Chang Mai Faculty of Nursing Course เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

9/4/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/4/2561 16:24 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/4/2561 16:24 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ