Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง One Health โดย Professor Dr.Debra Kay Olson

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

Professor Dr.Debra Kay Olson
จาก School of Public Health, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง One Health
โดยมีนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

26/3/2561

ภาพ

Attachments

Created at 17/4/2561 15:52 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 17/4/2561 15:52 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ