Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

*ภาพกิจกรรมปี 2559: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Name

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Preview

Picture

Title

 

File Type

jpg

Picture Size

1107 x 821

Date Picture Taken

 

Description

 

Keywords

 

Document ID

44JDAMYN4V4F-326-6679
Created at 4/1/2560 16:52 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 5/1/2560 8:47 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ