Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​

รู้จักศูนย์บริการพยาบาล

 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ชื่อสถานบริการพยาบาล จัดตั้งขึ้นด้วยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ เพื่อสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และพึ่งตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบาย การบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำกับดูแลตรวจสอบให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ในระเบียบมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการพยาบาลได้เป็นองค์กรในกำกับในส่วนงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

   

 

 ปฏิทินการฝึกอบรม

 
< พฤษภาคม 2567 >
 อา.  จ.  อ.  พ.  พฤ.  ศ.  ส. 
 28 
 29 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 

 

 

nsc.png

ศูนย์บริการพยาบาล ชั้น 3 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-936074 053-949151 081-992-5828
โทรสาร  : 053-212629 

Email: nsccmunews@gmail.com

สามารถเข้าไปดูข่าวสาร และหลักสูตรใหม่ ๆ ได้ที่

Website: www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

fb.jpg