Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

เกี่ยวกับเรา


วิสัยทัศน์

02.png

 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มุ่งหวังให้เป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Vision

02.png

Nursing Services Center, Faculty of Nursing, Chiang Mai University aims to be a high-quality academic services center in Health, and support the operation of Faculty of Nursing, Chiang Mai University

 

ความเป็นมา
02.png

เดิมเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยใช้ชื่อเดิมว่า สถานบริการพยาบาล จัดตั้งขึ้นด้วยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ เพื่อสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและพึ่งตนเองได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการพยาบาล

1 กำหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

2 กำกับดูแลตรวจสอบให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน

3 นำเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางระเบียบและออกข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ในระเบียบมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการพยาบาลได้เป็นองค์กรในกำกับในส่วนงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

 
 
 

พันธกิจ

03.png

 

1. บริการด้านวิชาการ จัดประชุมวิชาการ สัมมนาและฝึกอบรมด้านสุขภาพอนามัยแก่ ประชาชนและบุคลากรทีมสุขภาพ
2. บริการด้านสุขภาพ ให้บริการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุที่บ้าน
3. บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชน และให้คำปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ วิจัย และบริการพยาบาลแก่คณาจารย์ และนักศึกษา
5. ให้ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในด้านวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยี สุขภาพ

 


 Missions

03.png

1. Provide services in academic conferences, training courses, and seminar, for local, national, and international health personnel

2. Build and develop training courses according with the needs of instructors, students, personnel, related individuals, and society

3. Improve instructors, students, and personnel’s capacity in academic and research

4. Promote coordination with national and international organizations in academic, research, and health techonology


About Us

02.png

Nursing Service Center was a section of Chiang Mai University, controlled by Faculty of Nursing, It was named Satan-Borikarn-Payabarn. On November 16, 1999, Nursing Service Center was founded by the consents of Chiang Mai University, in order to provide academic related services to communities efficiently, independently, and to have less complicated management. The center is administrated by board of directors of Nursing Service Center, the responsibilities of the board are

1) Set the management policies and procedures to be consistent with the university’s policies and objectives
2) Control, supervise, give counsel, and approve each related activities
3) Propose the university to prescribe related regulations and rules.
 

On May 7, 2009, after Chiang Mai University changed its status to Autonomous University, according to the university’s regulation, Nursing Service Center was divided separately from the university. The center subsequently handled by Faculty of Nursing, Chiang Mai University 
 

วัตถุประสงค์

01.png

 

1. เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพและ การฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้ได้รับการ ดูแลที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นสถานที่ฝึกอบรมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและบุคลากรทีมสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการพยาบาลศาสตร์แก่ คณาจารย์และนักศึกษา
4. เป็นหน่วยประสานงาน และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในด้านวิชาการและเทคโนโลยีสุขภาพ

 


Objectives

01.png

1. To be the resources of academic services, researches, and academic development for health personnel, instructors, and university students in Thailand and overseas
2. To be the center for
3. To offer the safe academic-atmosphere accommodations
4. To enhance human resource development in services including health promotion, disease control, health care and rehabilitation for individuals, families, disabled, disadvantaged persons, chronic patients and elderly persons in order to obtain high-quality services
5. To coordinate cooperation and resources in academic services

ติดต่อเรา

02.png
ที่อยู่ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-946074, 053-949151, 081-9925828

โทรสาร: 053-212629

อีเมลล์: nsccmunews@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/nsccmu/


Contact us

02.png

Nursing Services Center, Faculty of Nursing,
Chiang Mai University
Tel: 053-949151, 053-946074, 081-9925828
Fax: 053-212629
Email: nsccmunews@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/nsccmu/


 
 
บุคลากร
 

 

 
  

0507.jpg

​ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
  

0000008.jpg

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์
053-946074
  

5425001.jpg

​เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวมัลลิกา อุดมสิน
053-949151
  

4900008.jpg

​เจ้าหน้าที่โครงการ

นายวิชัย ใจใหญ่
053-949151
  

5200008.jpg

​พยาบาล

นางสาวนุศร จิตวิชา
053-949151
  

5500001.jpg

​เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวสุลิสา จริยาเลิศศักดิ์
053-946074
รูปภาพ
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล