Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

Webboard: หลักสูตรอบรมของศูนย์บริการพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

Open

Subject

หลักสูตรอบรมของศูนย์บริการพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2556

Body

​หลักสูตรอบรมทั้งระยะสั้น และหลักสูตรระยะยาว 4 เดือน สามารถดูได้ตามไฟล์แนบ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบค่ะ และท่านสามารถอ่านรายละเอียด พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ของหลักสูตรที่กำลังประชาสัมพันธ์ได้ที่เมนู "หลักสูตรปี 2556" ค่ะ ตารางการอบรมศูนย์บริการพยาบาล 2556 edit 19 Mar.docxตารางการอบรมศูนย์บริการพยาบาล 2556 edit 19 Mar.docx

Attachments

Content Type: Discussion
Created at 5/2/2556 11:16 by สุลิสา จริยาเลิศศักดิ์
Last modified at 19/3/2556 13:12 by สุลิสา จริยาเลิศศักดิ์