Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

บุคลากร: นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์

ชื่อ-สกุล

นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์

ตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์

053-936074

อีเมล์

chalermchai.p@cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รูปภาพ

2342.jpg

ภาระงาน

 

Attachments

Created at 20/12/2555 10:04 by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Last modified at 23/4/2563 13:16 by มัลลิกา อุดมสิน