Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 22
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพออกสู่สังคม ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถแข่งขันกับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจึงต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 3 ประเด็น คือ คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณลักษณะที่กำหนดจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดจากสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการพยาบาล  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการ ศึกษามีความรู้ ความสามารถ และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามขอบเขตของวิชาชีพอย่างปลอดภัย


วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิดมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์

3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล (ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)


วิธีดำเนินการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จำนวน 306 คน แยกเป็นผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 187 คน ปริญญาโท 114 คน และปริญญาเอก 5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94, .96 และ .79  ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แสดงออกทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอกโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.88,  3.94 และ 3.85 ตามลำดับ)  ในขณะที่ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกมีความต้องการโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64, 4.63 และ 4.83 ตามลำดับ)
2. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวคิดมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์  บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอกมีระดับผลการเรียนรู้ที่แสดงออกโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.54, 3.98 และ 3.95 ตามลำดับ) ในขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการระดับผลการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (4.51, 4.63 และ 4.85 ตามลำดับ)
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.94) ในขณะที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (4.49)

ประโยชน์ที่ได้รับ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นสำคัญและสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยเพิ่มทักษะด้านสังคม ชีวิตและการทำงาน เช่น ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฯลฯ  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เช่น การสื่อสาร การร่วมมือทำงาน การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา ฯลฯ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีทักษะ ความสามารถให้บริการด้านการพยาบาลแก่บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

Comments

There are no comments for this post.