Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน:การใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ
พฤษภาคม 28
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน:การใช้ Google Application ในการจัดการเรียนการสอน โดย:รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

ในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนที่ดำเนินการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้นทางคณะผู้จัดโครงการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคณาจารย์หลายท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนสนทนากันครั้งนี้ ระหว่างการอภิปรายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า คณาจารย์หลายท่านประสบปัญหาในเรื่องของเทคนิคในการสร้างแบบเรียน หรือ ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ เช่น โปรแกรมเมอร์ โดยส่วนตัวพบว่า ยังมี Application ดีๆอีกมากที่สามารถตอบโจทย์ในกรณีเหล่านี้ได้ จึงได้นำเสนอรูปแบบของการใช้ Google Application ที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงไว้ เพื่อที่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ อยากศึกษาและนำรูปแบบเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนวิชาที่ตนเองรับผิดชอบก็สามารถทำได้ ส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ในคณะและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประสิทธิภาพต่อไป

รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะนุช ชูโตและคณะ

17 พฤษภาคม 2556​

Comments

There are no comments for this post.