Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

KPI

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

 

 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี (KPIs : Key Perfomance Indicators)

 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และการดำเนินการ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.2
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
3.82
องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระดับ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 57.58
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 28.03
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9(มช.)
ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา
3.17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10(มช)
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่อจำนวนที่รับเข้า
ร้อยละ 92.15
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับ 3.94
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 23.71
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14
การพัฒนาคณาจารย์
5.02
องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
72,007.95 บาท
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 33.27
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 24.06
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ร้อยละ 5.08
องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8
ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ร้อยละ 52.63
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 6 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1
ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระดับ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ระดับ 5
องค์ประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ 4
 

 

logo_kqi.gif