Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ความเป็นมาและโครงสร้าง

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ความเป็นมาของงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา​

               ภารกิจของงานเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เมื่อคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับอัตรากำลังตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1 อัตรา ต่อมาในปี 2528 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเสนอขอแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานเลขานุการโดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นงานนโยบายและแผนตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202 / 3535 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2528   โดยได้เกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ธุรการจากงานบริหารธุรการเพิ่มให้อีก 2 อัตรา โดยมีการแบ่งงานภายในเป็น 2 หน่วย ได้แก่หน่วยวางแผนและพัฒนา และหน่วยงบประมาณ

               ในปี 2531 เป็นช่วงที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการขยายงานอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยงานนโยบายและแผน  ได้รับมอบหมายให้ช่วยประสานงานในเรื่องงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่ชุม รวมทั้งได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพิ่มขึ้นอีก 1 อัตรา เพื่อรองรับการขยายงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  ในปี 2536 เป็นต้นมาช่วงเวลาที่คณะฯ เริ่มมีการขยายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การรับนักศึกษาต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงได้รับอนุมัติกำลังตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพิ่มขึ้นอีก 1 อัตรา เพื่อรองรับภาระงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ต่อมางานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้แยกและกำหนดโครงสร้างเป็นงานใหม่

               ปัจจุบันงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มีสถานภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น  และมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 หน่วย  ได้แก่

(1) หน่วยแผน งบประมาณ อัตรากำลัง และบริหารโครงการ
(2) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง
(3) หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

People collaborating  

 

 

 Links

 
  
2.ตรวจเช็คงบประมาณสาขาวิชา
1.แผนประมาณการรายรับสาขาวิชา
 

 กรรมการ

 
  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์
คำสั่งขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง