Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

:

ข่าวสาร: ผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

หัวข้อข่าว

ผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ประเภทข่าวสาร

ประกันคุณภาพ

เนื้อหาข่าว

​ผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 คณะพยาบาลศาสตร์ ​

Expires

 

Attachments

รายงานผลการตรวจสอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 หลังอุทธรณ์ ตค.55.pdf    
Created at 1/4/2013 2:32 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์
Last modified at 1/4/2013 2:34 PM by ธัญญลักษณ์ นนทรีย์