Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

Body

อธิการบดีกลาวเปิด และแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพในการเป็นองค์กรในกำกับของมช. พบว่า มี 2 เรื่องสำคัญ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเป็นการเร่งด่วนคือ
1) ระบบการเงินการคลัง  2) ระบบบุคลากร
รวมถึงการปรับองค์กรเพื่อรับการเข้าสู่ AEC ท่านให้แนวนโยบายว่า
ก่อนที่เข้าจะสั่งให้เราเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน

SCG สร้างความผูกพันของคนในองค์กร โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ พี่-น้อง ให้ CEO หรือบุคลากรอาวุโสเรียกตัวเองว่า พี่  แทนการใช้ระบบบังคับบัญชาแบบท่าน-คุณ นาย-ผม (เพราะถือว่า ตำแหน่งเป็นแค่ช่วงหนึ่ง มีวาระ และความสัมพันธ์ในการเป็นครอบครัว SCG ร่วมกันนั้น เป็นตลอดไป)
SCG มีโครงการ Wow ต้อนรับคนเข้ามาทำงานใหม่ แบบเป็นคนสำคัญในองค์กร วันที่เข้ามาทำงาน ผู้บริหารทุกระดับจะหยุดกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลานั้น (ตอนเช้า เข้าทำงาน) ออกมากล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ มอบช่อดอกไม้ สร้าง First Impression ตั้งแต่วันแรกเข้ามาทำงาน

การสร้าง Engagement
1) ทำให้เขารู้สึกผูกพันเข้าเป็นส่วนหนึ่ง เช่น เป็นคน SCG -- คน SCG เป็นอย่างไร -- วัฒนธรรมองค์กร
2) ทำให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยู่ มีโอกาสโต (ทั้งด้านงาน และศักยภาพ)

กฎกติกา ระเบียบ เรื่องของคน  กำหนดโดย CEO ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายบุคคล นำกฎกติกา มาปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ยากในการบริหารคน คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนได้ สร้างได้

วิธีที่จะพัฒนาคนทำงาน ที่ดีที่สุด คือ On the job training เรียนจากหน้างานจริง ของจริง

การวางกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (HR Strategy)
ทำไมต้องวางกลยุทธ์ -- เป้าหมายสุดท้ายเราอยากให้เขาเป็นอะไร -- เป้าหมาย(วิสัยทัศน์)ขององค์กรคืออะไร  ก็ต้องพัฒนาคนให้เป็นไปตามนั้นให้ได้

ถ้าต้องการพัฒนา/สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  ต้องมาจากคนอยากเรียนรู้  สร้างเขาให้เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ให้คนเป็นนักคิด/คิดริเริ่มสร้างสรรค์

การคิดระบบบุคคล ให้คิดแบบเดียวกับธนาคาร
สมัยแรกคนต้องไปธนาคาร   ต่อมามี ATM   พัฒนาการทำธุรกรรมผ่าน ATM  ปัจจุบัน Online ที่ใดก็ได้

Idea - กระบวนการขอใบรับรองต่างๆ ทำ online ได้ไหม ?????

ไฟล์แนบ

 

Attachments

Content Type: Comment
Created at 7/21/2015 1:52 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 7/21/2015 1:52 PM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ