Skip Ribbon Commands
Skip to main content

หลักสูตร-ชุดวิชา/หัวข้อ/ประเด็นการศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะหลักในการบริหารจัดการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 • บทบาทของหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย
 • การวางแผน
 • ภาวะผู้นำ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน
 • การสื่อสาร การถ่ายทอด
 • การเจรจาต่อรองและการลดความขัดแย้ง
 • การจูงใจและการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 • การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
 • การสร้างทีมงานและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
 • การเงินและการบริหารงบประมาณ 

Attachments

Created at 4/1/2015 11:13 AM by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส
Last modified at 4/9/2015 3:14 PM by ปรีชญากรณ์ ไชยาโส