Skip Ribbon Commands
Skip to main content

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

:

บุคลากร :All ItemsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานการเงิน การคลังและพัสดุ
  

01.jpg

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพั​สดุ

053-949074
  

02.jpg

นักการเงินและบัญชี​
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี​

053-949075
  

03.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน
​หัวหน้าหน่วยพัสดุ​

053-935032
  พนักงานปฏิบัติงาน

(ปฏิบัติงานหน่วยพัสดุ)​

053-935032
  

07-1.jpg

นักการเงินและบัญชี​

(ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี)

053-935032
  

06.jpg

​นักการเงินและบัญชี

(ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี)

053-936014
  

05.jpg

​นักการเงินและบัญชี

(ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี)

053-936014
  

​นักการเงินและบัญชี

053-936012
รูปภาพ 
ตำแหน่ง 
ชื่อ-สกุล 
เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์