Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
Folder: ตัวอย่างเอกสารโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในคณะพยาบาลศาสตร์
  
ตัวอย่างเอกสารโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในคณะพยาบาลศาสตร์2/24/2023 3:32 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
Folder: ตัวอย่างเอกสารโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์
  
ตัวอย่างเอกสารโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์2/24/2023 3:32 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
Folder: ตัวอย่างเอกสารการยืมพัสดุ
  
ตัวอย่างเอกสารการยืมพัสดุ2/24/2023 3:31 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
เอกสาร + แบบฟอร์ม ประชุมชี้แจง 26 ม.ค. 61.pdf
  
เอกสารประชุมชี้แจง 26 ม.ค. 611/29/2018 10:15 AMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบ รร.1 รร.2.pdf
  
แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (การจัดซื้อจัดจ้าง)11/17/2021 1:27 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์ม รร.1 - เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล.pdf
  
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน สำหรับเจ้าหน้าที่11/17/2021 1:27 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์ม รร.2 - ร้านค้ากรอกข้อมูล.pdf
  
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน สำหรับร้านค้า11/17/2021 1:27 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลครุภัณฑ์ชำรุด.xlsx
  
แบบฟอร์แจ้งข้อมูลรายการครุภัณฑ์ชำรุด11/11/2018 11:07 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มใบเบิกและรหัสพัสดุ.xlsx
  
แบบฟอร์มใบเบิกและรหัสพัสดุ11/12/2021 9:57 AMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มใบเสนอราคา.doc
  
แบบฟอร์มใบเสนอราคา11/14/2012 4:17 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มใบเสนอราคา.pdf
  
แบบฟอร์มใบเสนอราคา11/14/2012 4:17 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ.doc
  
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ11/14/2012 4:17 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ.pdf
  
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ11/14/2012 4:17 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
ใบตรวจรับพัสดุ(ตัวอย่าง).pdf
  
ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ11/17/2021 1:18 PMNo presence informationชนิดา ต้นพิพัฒน์
ใบตรวจรับพัสดุ(ปรับขนาด).docx
  
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ11/17/2021 1:12 PMNo presence informationชนิดา ต้นพิพัฒน์
ใบตรวจรับพัสดุ.docx
  
แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ2/14/2023 1:19 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
ใบสั่งจ้าง.docx
  
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง12/9/2021 4:12 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
ใบสั่งซื้อ.docx
  
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ12/9/2021 4:08 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุ.docx
  
บันทึกข้อความ1/29/2018 10:03 AMNo presence informationวัชรา เชิดลำ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกวัสดุสำหรับอาจารย์.docx
  
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกวัสดุสำหรับอาจารย์ (คนละ 1,000.00 บาท)5/5/2022 1:50 PMNo presence informationวัชรา เชิดลำ