Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
2555
  
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ : Advanced Nursing Practicum in Adult Patients
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ในโรคต่าง ๆ ทั้วในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต ในการฝึกปฏิบัติได้มีการติดตามกรณีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านหรือชุมชน นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ ในโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งที่เป็นอาสมัครสาธารณสุขในชุมชนด้วย
2555
  
INDEPENDENT STUDY
ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ
นักศึกษาได้แสวงหาความร่วมมือกับผู้มีประสบการณ์ภายนอก ทั้งในฐานะที่เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนดำเนินโครงการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสถานบริการต่าง ๆ
2555
  
MASTER THESIS
ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาได้แสวงหาความร่วมมือกับผู้มีประสบการณ์ภายนอก ทั้งในฐานะที่เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนดำเนินโครงการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในสถานบริการต่าง ๆ