Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
เรื่องหรือประเด็นการบริการวิชาการ
  
  
2556

โครงการ ส่งเสริมสร้างสุขผู้สูงอายุทาปลาดุก​

564727 (เฉพาะ Part : Health promotion) โปรดคลิกเพื่อดูรายงาน ตรงนี้ !!! รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ
2555

​การสร้างเสริมสุขภาพสมองสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

 

564727รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และ ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง