Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
2557
  
ฝึกปฏิบัติการพยาบาผู้สูงอายุขั้นสูง
ฝึกปฏิบัติการพยาบาผู้สูงอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลรักษาและลดความพิการในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วย รวมทั้งครอบครัว โดยการประยุกต์มโนทัศน์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2556
  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2556
  
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสุง
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและลดความพิการ ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยรวมทั้งครอบครัว โดยการประยุกต์มโนทัศน์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
2555
  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูงด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การดูแลรักษาและลดความพิการ ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วยรวมทั้งครอบครัว โดยการประยุกต์มโนทัศน์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง