Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
ชื่อผู้วิจัย/ทีมวิจัย
สถานที่นำผลการวิจัยไปใช้(Setting)
  
กลุ่มเป้าหมายของการนำผลการวิจัยไปใช้
การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และคณะ
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=08-110-B-56

ศูนย์สุขภาพขัวมุง​

2557

ประชาชน ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่​

ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช ในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ผส.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, อ.ดร.ทศพร คำผลศิริ, ผศ.ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์

ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม - เมษายน 2556

ผู้สูงอายุในตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาแบบคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาสำหรับ อสม.
รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, อ.ดร.ทศพร คำผลศิริ

ตำบลแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม 2555 - เมษายน 2556

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตำบลแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, อ.ดร.ทศพร คำผลศิริ, รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล

ตำบลบ้านแปะและเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง

ใช้ต่อเนื่องไม่มีกำหนด

ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปะและเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง

การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะกลางแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ลินจง โปธิบาล, ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย, อ.ดร.ทศพร คำผลศิริ

ศูนย์พัฒนาทักษะการดูแลตนเองและฟื้นฟูสภาพผู้สุงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นำไปใช้ต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด

ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในตำบลแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักสึกษาหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง​

Impact evaluation of the volunterr-based home care program for Thai older people
Duangruedee Lasuka and Khanokporn Sucamwang

​พื้นที่ 4 แขวง เขตเทศบาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตุลาคม 2555

​ปรับปรุงการดำเนินงานการโครงการอาสาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ/ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง/นายบำเหน็จ แสงรัตน์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

กันยายน - มกราคม 2555

​อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 60 คน