Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
  
6/11/2557โรงแรมลานนาพาเลส จังหวัดเชียงใหม่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสูงอายุที่บ้าน
2 ได้เครือข่ายการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  
22/2/2556โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่พยาบาลวิชาชีพ 150 คน
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
2. Proceedings 1 เล่ม