Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ
2557
  
มกราคม - มีนาคม 2558  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน
คณาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชา 564727 และคณาจารย์ในสาขาฯที่สนใจ จำนวน 10 คน
1. ผลผลิต:  สื่อนำเสนอประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤติ และระยะสุดท้ายของชีวิต จำนวน 5 ชุด ( นักศึกษา 2 คน ทำ 1 ชุด )
2.  ผลลัพธ์: 
  1) นักศึกษาทุกคนให้การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
  2) นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ