Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​
​​​​​​​งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

          เป็นภารกิจด้านหนึ่งของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ประชาชนทุกวัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกมาตลอด 

         โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการวิชาการใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยใช้ กลยุทธ์: พัฒนาให้มีการบูรณาการของการบริการวิชา การกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นสังคม ประเทศชาติและนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและนานาชาติโดยมีนโยบายเน้นการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม         

          untitled-horz13.jpg                      

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  
  
  
7/8/2557 15:56
​​​
 

 เอกสารดาวน์โหลด

 
  
  
  
  
Folder: เอกสารความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ (Spa for Health)
  
28/5/2557 12:14No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
แบบประเมินผลโครงการ.docx
  
28/5/2557 11:56No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
แบบฟอร์มโครงการ56.doc
  
28/5/2557 11:57No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
แบบรายงานผลสำเร็จของงานบริการวิชาการ.docx
  
28/5/2557 11:57No presence informationปรัชญาพร เจริญภักดี
​​

โครงการอมก๋อย1111.jpg