Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationไพชยันต์ สุโอชมา
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลและการ ใช้ประโยชน์เพื่อการสอบวิทยานิพนธ์9/8/2556 14:009/8/2556 16:00ห้องประชุมยุทธศาสตร์10นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์No presence informationวันเพ็ญ ทรงคำ
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationทศพร คำผลศิริ
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationจินดารัตน์ ชัยอาจ
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationกรรณิกา ทองอุบล
การนำเสนองานด้วย Prezi5/8/2556 8:308/8/2556 15:30ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์20วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ITSC มช.No presence informationประทุม สร้อยวงค์