Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

คอมพิวเตอร์

:

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ :Graphical SummaryUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FON MIS)  ด้านการออกแบบระบบ ด้านเสถียรภาพของระบบ และด้านประโยชน์ของระบบที่มีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
   
View: 

1. สถานภาพ

 บุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์)
 (25%) 
 
 บุคลากรสายสนับสนุน(บุคลากร)
 12 (75%) 
 

Total: 16

2. ด้านการออกแบบระบบ

  
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
(%)0022396
รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00225622
ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00175628
กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00175628
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00225028
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
     
 
 
 
 
 
12345

Total: 18

3. ด้านเสถียรภาพระบบ

  
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
(%)011283922
ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)00333928
ระบบมีประสิทธิภาพ
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)06175622
ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)00175033
มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)06285017
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)06176117
ความแน่นอน เชื่อถือได้ของข้อมูล
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)00335017
ฐานข้อมูลมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00284428
ระบบสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา
     
 
 
 
 
 
12345

Total: 18

4. ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน

  
น้อยที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
(%)00225028
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)06175622
ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลในการจัดทำรายงาน
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)06225022
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
   
 
 
 
 
 
 
 
 12345
(%)00334422
ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
     
 
 
 
 
 
 12345
(%)00285617
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
     
 
 
 
 
 
12345

Total: 18

5. ข้อเสนอแนะ-ด้านการออกแบบระบบ

 การเข้าถึง websit เช่น จริยธรรมการวิจัย หรือ หน่วยบัณฑิตศึกษา ต้องเข้าผ่านหลายส่วนก่อนจะถึง และ บางครั้งหากค่อนข้างยาก เข้าถึงค่อนข้างยาก หน้าต่างไม่ดึงดูด
 (100%)  

Total: 1

6. ข้อเสนอแนะ-ด้านเสถียรภาพระบบ


Total: 0

7. ข้อเสนอแนะ-ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน

 น่าจะมีการ จัดอบรมผู้ใช้ทั้งหมดในช่วงปิดเทอมค่ะ จะได้มีเวลาเรียนรู้มากขึ้น จัดworkshop ประมาณซัก 3 วันน่าจะเหมาะสมค่ะ
 (50%) 
 
 ควรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งเดียวกันมาใช้งานได้ เช่น ข้อมูลของกระบวนวิชา หรือ การประเมิน ควรมีการจัดทำครั้งเดียวแล้วส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถดึงมาใช้งานร่วมกันได้
 (50%) 
 

Total: 2

8. ข้อเสนอแนะ-ด้านอื่นๆ

 บางครั้งระบบช้า
 (100%)  

Total: 1

9. Content Type


Total: 0