Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ข้อมูลพื้นฐาน

บุคลากร

สามารถเข้าสู่เว็บไซด์ได้รวดเร็ว

ปานกลาง

รายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์

มาก

ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและทันสมัย

มาก

หมวดหมู่ในการนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม

ปานกลาง

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก

ปานกลาง

ความสวยงามของการออกแบบหน้าจอ

ปานกลาง

ข้อเสนอเพิ่มเติม

Health benefits of pineapple

The American pineapple plant, commonly known as agave or pineapple, is a species of flowering plant in the asparagus family - asparagaceae. The plant is native to mexico, and to the United States of new mexico. Today, it is grown worldwide as an ornamental plant. It has been naturalized in many regions, including the West Indies, parts of South America, the southern Mediterranean, and parts of Africa, India, China, Thailand, and Vietnam. Despite the common name "American aloe", it is not closely related to the plants in the aloe genus. Pineapple, agave, flowering aloe, aloe vera, prickly aloe, agave are some of the common names for this plant. Although it is called a pineapple tree, it usually only lasts 10 to 30 years.
Its genus name – Agave is derived from the Greek word agauos, meaning admirable or noble, possibly in reference to the very tall flower spikes found on the trees of many species of agave. The species name americana pineapple, meaning american pineapple, refers to its American origin. In fact, this plant blooms from year 10 to year 25. Houseplants rarely flower. It is grown for many reasons - ornamental, medicinal and agricultural. In southern Australia, pineapple trees mainly intrude into disturbed areas, roadside and coastal vegetation.
Plant description
Pineapple is a fairly large, rhizomatous, clustered, evergreen and perennial, succulent plant, typically growing to about 6 feet tall and 8-10 feet wide. Plants are found growing in consolidated sands, cliffs, estuaries, other coastal areas, bluffs, rocky areas, inshore islands, dunes, disturbed locations , urban areas, woodlands, grasslands, riparian areas, beaches, hedges, valleys, slopes, arid and sandy places, along roadsides, grasslands, grasslands, clearings , coastal habitats, watercourses, deserts, natural forests and riparian zones. The plant likes moisture, good drainage, sandy, loose, slightly acidic soil. It is tolerant of wind, salt, high temperatures and extreme drought. It can grow in shallow, very dry, low fertility soils and can live on bare sand.
Leaves
The large leaves at the base of the plant are long and narrow (lanceolate) and arranged in an asterisk. They can be erect or erect or widespread in the wild, and are sometimes bent backward near their heads. These leaves are 1-2 m long and 15-25 cm wide, often hard and succulent. They are usually gray-green to gray-green in color, but variegated leaf forms are relatively common. Leaf margins are sparsely toothed (serrated), with spiny teeth (up to 1 cm long) 2-6 cm apart. The leaves are pointed (spiky) at the tip with a large dark brown spine 1.5-6 cm long. Leaves have stomata that open at night, absorbing carbon dioxide.
The flowers
Large inflorescences are borne at the apex of a very vigorous flowering stem. These inflorescences are much branched, with branches branching further toward their apex. Individual flowers are borne in an upright (straight) position on peduncles (peduncles) 2-4 cm long. The flowers are 7-10.5 cm long and yellow or greenish yellow with six 'petals' fused together at the base into a short tube about 8-20 mm long. The flower also has six very prominent stamens, consisting of a stalk (filament) 6-10 cm long and a yellow anther about 2.5-3.5 cm long. They also have a large ovary (3–4.5 cm long) at the top with a single style and three stigmas. Usually flowers from March to June.
Fruit
The secondary flower is borne followed by a large oblong capsule about 3.5-8 cm long with a pointed tip (beak apex) and consists of three compartments. These fruits turn green to brown or slightly black as they mature and eventually split to release their seeds. Seeds 6-8 mm long, black and glossy. After flowering, the mature plant dies.
Health Benefits of Pineapple
Pineapple and its pharmaceutical raw material extract are rich in minerals such as calcium, iron and zinc. Minerals are very important for our health. It also includes saponins that have anti-cholesterol effects. And the use of pineapple nectar instead of rock sugar is highly recommended by doctors. Because it doesn't help with high sugar levels. Apart from all these, Pineapple also has the following medicinal benefits.
1. Wound healing
American pineapple is also known as American aloe due to its topical effect on the wound. The study concluded that applying Pineapple extract on minor wounds and burns helps to heal them. The extract was collected from pandan - agave leaves by infiltration method.
2. Lowers Cholesterol Level
Pineapple contains saponins, which help reduce cholesterol levels in the body. Low cholesterol levels in the body reduce the risk of heart disease. In addition, saponins also prevent the growth of cancerous tumors.
3. Enhance hair growth
Pineapple and pineapple extracts can also be used to moisturize the hair. Mix a tablespoon of pineapple nectar with any hair mask or add it to your conditioner. It will give shine and strength to your hair, while preventing hair loss and also working with split ends.
4. Revitalize your skin
Pineapple nectar includes glycolic acid and essential antioxidants. It absorbs into the skin quickly and makes the skin look younger and less oily. It also works in controlling acne and reducing skin inflammation.
5. Cure indigestion
Pineapple contains prebiotic fibers that help our bodies feed good bacteria. The presence of these bacteria ultimately leads to proper digestion.
6. Constipation
A good digestive system can eliminate problems related to constipation. Extracted medicinal herbs from fiber has a great effect in healing constipation.
7. Dysentery (bloody diarrhea)
Pineapple leaves are said to cure dysentery. Before eating pineapple, make sure it is thoroughly washed. And watch out for the thorns.
8. Gas (flatulence)
Pineapple fibers. These fibers have several elements that fight stomach upset. It reduces gas formation in the stomach according to gastric studies.
9. Jaundice (Excessive Bilirubin in the Blood)
Jaundice is not a fatal disease, but it can make your life worse. Chemicals in Pineapple are very good for the function of the liver. Take 2 ml of Pineapple sap and boil it with warm water once a day to cure jaundice.
10. Bruises
Pineapple's anti-inflammatory properties are widely known for their amazing effectiveness. Put a little bit of Pineapple sap on the bruise and rub it in to help the skin heal.
11. Hair loss
Hair loss is one of the current global health problems. You can use pineapple - agave to nourish your hair like aloe vera.
12. Cancer
Saponins present in pineapple leaves can hinder the growth of cancer cells. Very good! It cannot cure cancer, but it can occupy a place on a cancer patient's diet list.
13. Promote activity
Pregnant women often have difficulty during labor. They try to generate activity, but it becomes a tough job to complete. Pineapple can help the mother in promoting labor.
14. Increase milk supply
Drinking pineapple alcoholic beverage made from the fermented sap of the pineapple tree is the Mexican way to increase breast milk supply. This beverage helps women increase milk production.
Traditional uses and benefits of Pineapple
• Pineapple sap has long been used in Central America as a binder for various powders used as poultices for wounds.
• Sap can also be used to treat diarrhea, dysentery, etc.
• Sap has antiseptic, detoxifying, diuretic and laxative properties.
• Steaming of chopped leaves has the effect of bleaching and taking the juice of the leaves to apply to bruises.
• The plant is used internally to treat indigestion, flatulence, constipation, jaundice and dysentery.
• Sap has antiseptic properties and can be used internally to check the growth of active bacteria in the stomach and intestines.
• Water soaked in Pineapple fibers for a day can be used as a scalp antiseptic and tonic in case of hair loss.
• Steroid drug precursors are obtained from the leaves.
• Gum from the roots and leaves is used in the treatment of toothaches.
• The root has diaphore and diuretic properties and is used in the treatment of syphilis.
• It is also used in traditional medicine to treat heart problems, high blood pressure, gastrointestinal problems, and rheumatic pain.
• If flower stalks are cut before flowering, a sweet liquid called aguamiel (“honey water”) will collect in the hollow of the plant. It can be fermented to create an alcoholic beverage known as a specialty drink for pregnant women.
• It is used externally as a medicinal herb to treat burns, bruises, minor cuts, wounds and skin irritations caused by insect bites.
• Pineapple juice has long been used as a wound treatment in Central America.
• The Mayans used Pineapple juice and egg whites to make poultices and then applied it to the wound to speed up healing.
• Traditionally, it was used internally to treat ulcers, gastritis, tuberculosis, jaundice and other liver diseases, syphilis and menstrual problems.
• Poultices from the roots and leaves are often used to treat toothaches.
• Pineapple is used as an herbal remedy for weak digestion, flatulence and constipation.
• Juice has antibacterial properties and can be used internally to control the growth of putrefactive bacteria in the stomach and intestines.
http://ju.edu.jo/Lists/Unsubscribe/AllItems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=13081

http://muree.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=28887

https://www.cibmtr.org/data/request/lists/corporate%20member%20information%20request/allitems.aspx#InplviewHash602a9bee-4fff-4ba6-b3fc-00a33507e453=Paged%3DTRUE-p_ID%3D1712

http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=28889

http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=28891

https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2Ftest%209971

https://haiha.quangninh.gov.vn/lists/gop%20y/allitems.aspx?#InplviewHash7e514906-0fe6-4a87-be79-4fd0dc0a7d5b=Paged%3DTRUE-p_ID%3D9365-PageFirstRow%3D31

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=8042

http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=8043

https://vnukinnovation.edu.vn/?dwqa-question=the-outstanding-health-benefits-of-phyllanthus-urinaria&lang=en

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=12304

http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=62179&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=2163

https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=680

https://www.uwsp.edu/cols-ap/museum/Lists/Tour%20Group%20Information/AllItems.aspx?View={96317F28-F7EF-4EFF-968B-BA18CAD35EE1}&FilterField1=Contact&FilterValue1=tuvanduoc

http://ayudas.invemar.org.co/web/caythuocnam/home/-/blogs/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria

http://forum.erickimphotography.com/member/novaco

https://caribbeanfever.com/profiles/blogs/the-outstanding-health-benefits-of-phyllanthus-urinaria

https://newsnviews.larsentoubro.com/Lists/SharedLinks/DispForm.aspx?ID=5410

https://binhlieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucBinhLuan/AllItems.aspx#InplviewHash484f427a-b7cb-4579-8950-ce2b519f64f9=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3DThe%2520outstanding%2520health%2520benefits%2520of%2520phyllanthus%2520urinaria

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=5494

http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/AllItems.aspx?View={5EB3AAD9-6CBF-4A11-9332-60278E755684}&FilterField1=LinkTitleNoMenu&FilterValue1=nvc

https://www.cfasociety.org/rochester/Lists/Mailing%20List/AllItems.aspx#InplviewHash73ac0cf8-433a-4455-a403-0a8a0c8556af=Paged%3DTRUE-p_ID%3D5162

https://www.ukstandards.org.uk/Lists/Feedback/AllItems.aspx#InplviewHashbb72ed17-849a-4068-a891-63a24658d3b3=Paged%3DTRUE-p_Editor%3D-p_ID%3D2558

http://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=28945

https://www.cippsite.org/Lists/AccountRequests/AllItems.aspx#InplviewHash3f6ad4b6-fb87-4264-a68d-df29183cda3c=Paged%3DTRUE-p_Modified%3D20190522%252007%253a17%253a15-p_ID%3D3067

https://portal.kidscarecenter.com/sites/DESEPortal/Lists/Kids%20Care%20training%20Evaluation%20Survey/DispForm.aspx?ID=683

https://www.sd47.bc.ca/Lists/2014%20Spring%20Break/DispForm.aspx?ID=1119#/=

https://www.copacourier.com/en/Lists/Suggestions/AllItems.aspx#InplviewHashb99a4f4d-9594-414e-a263-f4019b125a09=Paged%3DTRUE-p_Title%3D0123132-p_ID%3D903

http://benhvienquandanytpct.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1pS%e1%bb%a9cKh%e1%bb%8fe/tabid/1640/ch/37918/Default.aspx

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/ServiciiElectronice/Lists/Intrari/DispForm.aspx?ID=647

http://ytelongmy.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1p/tabid/2242/ch/37929/Default.aspx

http://ttyttanthanh.vn/H%e1%bb%8fi%c4%91%c3%a1p/tabid/1786/ch/37932/Default.aspx

https://www.voenkoma.net/forum/profile/caythuoc/

https://www.consorziomega.it/community/profile/novaco/

https://www.consorziomega.it/community/profile/novaco/

https://www.wassouflounge.com/forum/general-discussions/health-benefits-of-phyllanthus-urinaria

https://escolasuperior.mg.def.br/forum/profile/novaco/

https://cartoncommun.fr/forum/profile/novaco/

https://www.lelectromenager.fr/forum/profile/novaco/

https://www.thecttl.org/forum/profile/novaco/

https://nightraiderz.at/forum/profile/novaco/

https://www.australianaxemen.org.au/forum/profile/novaco/

https://isaksham.org/community/profile/novaco/

http://www.mattjones.net.au/forum/profile/novaco/

https://dtoa.com.au/forum/profile/novaco/

https://harvard.bg/forum/profile/novaco/

https://sofmanplanilhas.com.br/forum/profile/seozone2/

https://krunkercentral.com/community/profile/novaco/

https://germanttc.com.au/community/profile/novaco/

https://www.thebudlab.ca/forum/profile/novaco/

https://90miles.ca/forum/profile/novaco/

https://mytopchoice.ca/forum/profile/novaco/

https://lazismukalbar.org/forum/profile/novaco/

https://goldenthroneproductions.com/community/profile/novaco/

https://supremetournaments.com/community/profile/novaco/

https://motorcycle-batwing-fairing.com/community/profile/novaco/

https://www.wefoundrecovery.com/forums/profile/novaco/

https://www.forensicfocus.com/forums/profile/52130/

https://gheras-3elm.com/forums/profile/novaco/

https://cosplayblue.com/forums/profile/novaco/

https://www.letsgetangry.com/community/profile/novaco/

https://spn.go.th/community/profile/novaco/

https://iaid.in.th/community/profile/novaco/

https://buyiphone.com.au/community/profile/novaco/

https://forum-foxess.pro/community/profile/novaco/

https://autism.love/community/profile/novaco/

https://www.whyhim.love/community/profile/novaco/

https://staging.biotoxin.foundation/community/profile/novaco/

https://anastasia.foundation/community/members/novaco/

https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/novaco/

https://mymoleskine.moleskine.com/community/members/novaco/

https://mypersonaljudaism.com/community/members/novaco/

https://setmyflight.com/community/profile/novaco/

https://www.lifestyleandmindsetassist.com/community/profile/novaco/

https://topenglish.fr/community/profile/novaco

https://www.alpha-leads.co.uk/community/profile/novaco/

https://saraftechblog.com/forum/profile/19590/

https://ou.vsu.edu.ph/blog/index.php?entryid=1453

https://ou.vsu.edu.ph/blog/index.php?entryid=1454

https://sayhey.to/novaco

https://cdht.dongdops.edu.vn/blog/index.php?entryid=8495

https://cdht.dongdops.edu.vn/blog/index.php?entryid=8496

http://vietherbal.com/tin-tuc-su-kien/meo-giam-cang-thang-hieu-qua-c2n496.html

https://www.wassouflounge.com/forum/general-discussions/foods-that-boost-metabolism
https://docs.google.com/document/d/1oZbtFKREBn1X29cV9h1oy1zvAuQhX8P4RnkhuM6wArs/edit?usp=sharing
https://vietketnoi.net/read-blog/1387
http://talktoislam.com/user/caythuocnam/wall
https://www.debwan.com/blogs/327765/Health-benefits-of-pineapple
https://webhitlist.com/profiles/blogs/health-benefits-of-pineapple
https://www.easyfie.com/read-blog/946033
https://talknchat.net/read-blog/34580
https://www.completefoods.co/diy/recipes/herbal-for-health
http://wiki.wonikrobotics.com/AllegroHandWiki/index.php/Special:AWCforum/st/id1979/limit:33,25/#post_27056
https://network-marketing.ning.com/members/caythuocnam932
https://kieu.tribe.so/user/caythuocnam
https://www.party.biz/blogs/73131/126913/health-benefits-of-pineapple
https://shapshare.com/read-blog/76421
https://safechat.com/post/2938109050552206160
https://safechat.com/post/2938109396631038581
https://vk.com/id674904819?w=wall674904819_54%2Fall
https://vk.com/id674904819?w=wall674904819_53%2Fall
https://www.linkedin.com/pulse/health-benefits-pineapple-ph%E1%BA%A1m-qu%E1%BB%B3nh-trang/?published=t
https://www.tumblr.com/blog/novacovn
http://answers.codelair.com/user/caythuoc/wall
https://go.lazi.vn/profile/nam.thuoc
https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/health-benefits-of-pineapple
https://roosterteeth.com/g/user/caythuocnam
https://cliqafriq.com/read-blog/190346
http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=23438
https://justpaste.it/296s7
https://intranet.cedaorg.net/sites/bsurveys/Lists/2015%20Stake%20Holders%20Survey/DispForm.aspx?ID=775
https://www.sd47.bc.ca/Lists/2014%20Spring%20Break/DispForm.aspx?ID=1126#/=
https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=3111
http://muree.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=29042
http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=29043
http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=29044
https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=3083972
https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=10269
https://telegra.ph/Health-benefits-of-pineapple-03-07
https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=8671
http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=2230
https://www.uwsp.edu/cols-ap/museum/Lists/Tour%20Group%20Information/AllItems.aspx?View={96317F28-F7EF-4EFF-968B-BA18CAD35EE1}&FilterField1=Contact&FilterValue1=tuvanduocnvc
https://www.dol.go.th/km2/webboard/SitePages/Topic.aspx?RootFolder=%2Fkm2%2Fwebboard%2FLists%2FCommunity%20Discussion%2Fduocsi
https://pastelink.net/p88oq859
https://binhlieu.quangninh.gov.vn/Lists/TinTucBinhLuan/AllItems.aspx#InplviewHash484f427a-b7cb-4579-8950-ce2b519f64f9=FilterField1%3DLinkTitle-FilterValue1%3Dbacsituvan
https://www.cfasociety.org/rochester/Lists/Mailing%20List/AllItems.aspx#InplviewHash73ac0cf8-433a-4455-a403-0a8a0c8556af=Paged%3DTRUE-p_ID%3D5169
https://www.ukstandards.org.uk/Lists/Feedback/AllItems.aspx#InplviewHashbb72ed17-849a-4068-a891-63a24658d3b3=Paged%3DTRUE-p_Editor%3D-p_ID%3D2615
http://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=29052
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=7193
https://www.copacourier.com/en/Lists/Suggestions/AllItems.aspx#InplviewHashb99a4f4d-9594-414e-a263-f4019b125a09=Paged%3DTRUE-p_Title%3D0123132-p_ID%3D913
https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/ServiciiElectronice/Lists/Intrari/DispForm.aspx?ID=656
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=7048
http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=7124
http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1823599
http://extranet.cstb.fr/sites/cost/Lists/Registration/AllItems.aspx?&View={DAA7FD7A-C797-4705-9F3D-F6AFA1187095}&FilterField1=FirstName&FilterValue1=songkhoesongdep
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=4826

Created at 7/3/2565 17:30 by ***
Last modified at 7/3/2565 17:30 by ***