Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ComputerBlog

:

ComputerBlog > Posts > สรุปการประชุมหาแนวทางพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 

 Posts

 
มกราคม 24
สรุปการประชุมหาแนวทางพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

   วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเวบไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ เวบไซต์ที่อยู่ภายใต้โดเมน cmu.ac.th ทั้งหมด ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การออกแบบเวบไซด์จะดำเนินการโดยยึดแนวทาง University of Excellent ซึ่งการออกแบบเวบไซด์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของเนื้อหา ส่วนของกราฟฟิค และส่วนของเทคนิควิธีที่ใช้ ทางมหาวิทยาลัยมีความต้องการให้การจัดทำเวบไซต์ของแต่ละหน่วยงาน มีรูปแบบทั้งในด้านแนวคิด การออกแบบและเทคนิตวิธีต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักของ Webometrics Ranking เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้าน Web Publication และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเตรียมจัดแบ่งเวบไซด์ออกเป็น 2 Layer (ซึ่งจะได้นำเสนอ ก.บ.ม. ต่อไป) ได้แก่
    Layer 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ http://www.cmu.ac.th ในส่วนนี้จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงเวบไซต์ก่อน โดยปรับในส่วนของเวบไซต์ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบ 1:1 และปรับส่วนของเนื้อหาให้สนองตอบวัตถุประสงค์หลัก 7 ประการของประชาคมอาเซียน 
    Layer 2 ส่วนงานย่อย และคณะต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการปรับเวบไซต์ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่อาจจะไม่ถึง 1:1 ให้ดูตามความสำคัญของการนำเสนอสู่สากล และปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาให้เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับ Prospective Information ของผู้เข้ามาใช้งานเวบไซต์ อาจทำ Blog สำหรับเผยแพร่บทความวิชาการ ในการจัดทำเวบไซต์สามารถอาศัยหลักการของ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้ Search Engine ต่าง ๆ เข้ามาเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพื่อรองรับกระบวนการคำนวณของ Webometrics Ranking ในส่วนของ Visibility (จำนวน Link ที่มีการเชื่อมโยงมาจากภายนอก หรือสืบค้นโดยใช้ Search Engine ต่าง ๆ แล้ว Link เข้ามา) รวมถึงในระยะแรกนี้มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการส่งข่าวประชาสัมพันธ์(ที่ต้องการเผยแพร่สู่สากล)ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางกองวิเทศสัมพันธ์จะรับประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ในการจัดทำ Template ของการเขียนข่าวภาษาอังกฤษให้ในบางกิจกรรม

คู่มือการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน Webometrics.pdfคู่มือการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน Webometrics.pdf

Comments

There are no comments for this post.