Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

ให้การต้อนรับ Executive Vice Dean from Yunnan Yikang Vocational Training School  

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ ProfessorTang Ping Fen, Executive Vice Dean จาก Yunnan Yikang Vocational Training School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะฯ
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

 

ประเภทกิจกรรม

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

9/3/2561

ภาพ

Attachments

Created at 12/3/2561 9:30 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 12/3/2561 9:30 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ