Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: เยี่ยมคารวะคณบดีและเป็นวิทยากร เรื่อง Breastfeeding และ Critical Care

ชื่อกิจกรรม

เยี่ยมคารวะคณบดีและเป็นวิทยากร เรื่อง Breastfeeding และ Critical Care

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

Assist.Prof.Dr.Siti Mariam Muda และ Ms.Khin Thandar Aung
อาจารย์จาก International Islamic University Malaysia ประเทศมาเลเซีย
เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Breastfeeding และ Critical Care
ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

26/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 8/3/2561 13:52 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 8/3/2561 13:52 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ