Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

To be a Living Goddess of Mercy: Learning from Master Cheng Yen-the Role Model for All Buddhist 

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1

รายละเอียด

Mr.James WU (WU Tien Fu) จาก Tzu Chi Foundation, Taiwan
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง To be a Living Goddess of Mercy:
Learning from Master Cheng Yen-the Role Model for All Buddhist
โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

26/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 8/3/2561 9:14 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 8/3/2561 9:14 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ