Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tzu-Chi University

ชื่อกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tzu-Chi University   

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน
มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tzu-Chi University ไต้หวัน
ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 1 เดือน)
นอกจากนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการ
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประเภทกิจกรรม

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

13/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 16/2/2561 12:46 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 16/2/2561 12:46 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ