Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

พิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 4
โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวรายงาน
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
เป้าหมายเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์ควบคุม
การบริโภคยาสูบ
ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ภายในงานมีทั้งการบรรยาย และ การอภิปราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ
การนำไปใช้  ยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบ จังหวัดเชียงใหม่  และ
แนวทางการป้องกัน ลด ละ เลิกบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
ประชาร่วมใจ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  เป็นต้น
รวมทั้งเปิดระดมสมองในห้องย่อยจากทุกภาคส่วนของสังคม แบ่งเป็น
- ด้านสถานสาธารณสุขปลอดบุหรี่
- ด้านสถานประกอบการปลอดบุหรี่
- ด้านสถานศึกษาปลอดบุหรี่
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นต่อยอด

การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถานประกอบการ ร้านค้า บริษัทธุรกิจชั้นนำ สถาบันทางศึกษา ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจนผู้สนใจหลากหลายอาชีพร่วมงานอย่างมากมาย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือที่จะผลักดันขับเคลื่อนในสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริงต่อไป

ประเภทกิจกรรม

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

12/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 15/2/2561 16:31 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 15/2/2561 16:31 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ