Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: ​คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อกิจกรรม

​คอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) ร่วมกับ
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
จัดคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลุกทุ่งอินดี้" และ
พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรมประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วย
บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ องค์กรวิชาชีพแพทย์ พยาบาล องค์กรวิชาชีพสุขภาพ องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์ สื่อสารมวลชน ศิลปินดารา
มูลนิธิ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 834 แห่ง ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชน
ให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ 

หน้าที่สำคัญของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ในดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ การขยายฐานภาคีเครือข่าย
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ รณรงค์เผยแพร่ความรู้  และ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) ในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อ
เกิดความตระหนักถึงพิษภัยปัญหาการเสพยาสูบ และ ที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทุกกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาลของทุกภาคี
ในภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา ภาคแรงและภาคประชาชน

ประเภทกิจกรรม

อื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

11/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 15/2/2561 16:28 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 15/2/2561 16:28 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ