Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม: พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2559 

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประเภทกิจกรรม

การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเวลาที่จัดกิจกรรม

7/2/2561

ภาพ

Attachments

Created at 15/2/2561 10:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 15/2/2561 10:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ