Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

FON News Clipping: พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 23

หัวข้อข่าว

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 23

วันเดือนปี

2/11/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

เชียงใหม่นิวส์ (ออนไลน์)

ปีที่

 

ฉบับที่

พ.ย.2563

หน้า

ออนไลน์

คอลัมน์

ข่าวสังคม

ประเภท

การบริการวิชาการ

Attachments

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 23.pdf    
Created at 10/2/2564 10:41 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 10:41 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ