Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

FON News Clipping: ร่วมจิตร้อยใจด้วยศรัทธา คณบดีวิภาดาคือความภาคภูมิใจ

หัวข้อข่าว

ร่วมจิตร้อยใจด้วยศรัทธา คณบดีวิภาดาคือความภาคภูมิใจ

วันเดือนปี

20/10/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

เชียงใหม่นิวส์ (ออนไลน์)

ปีที่

 

ฉบับที่

ต.ค.2563

หน้า

ออนไลน์

คอลัมน์

ข่าวสังคม

ประเภท

อื่นๆ...

Attachments

ร่วมจิตร้อยใจด้วยศรัทธา คณบดีวิภาดาคือความภาคภูมิใจ.pdf    
Created at 10/2/2564 9:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 9:48 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ