Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

FON News Clipping: พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2

หัวข้อข่าว

พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2

วันเดือนปี

28/9/2563

ชื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ข่าวรอบสัปดาห์ มช.

ปีที่

15

ฉบับที่

28-4 ต.ค.

หน้า

6

คอลัมน์

เขตรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท

การบริการวิชาการ

Attachments

พิธีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2.pdf    
Created at 10/2/2564 9:04 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ
Last modified at 10/2/2564 9:04 by สุพจน์ เชี่ยวชาญ