Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In

ประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

:

*ภาพกิจกรรมปี 2559:31-12-59-ผู้แทนหน่วยงานเข้ากราบขอพรปีใหม่คณบดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 :All PicturesUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
หน่วยบัณฑิตศึกษา.jpg
  
299 KB 1182 x 886
หน่วยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์.jpg
  
271 KB 1182 x 886
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg
  
207 KB 1107 x 821
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg
  
180 KB 665 x 887
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการพยาบาล.jpg
  
336 KB 1275 x 850
ศูนย์บริการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ (2).jpg
  
400 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ (2)
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ (1).jpg
  
417 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ (1)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (9).jpg
  
363 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (9)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (8).jpg
  
377 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (8)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (7).jpg
  
357 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (7)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (6).jpg
  
326 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (6)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (5).jpg
  
387 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (5)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (4).jpg
  
296 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (4)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (3).jpg
  
291 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (3)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (2).jpg
  
316 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (2)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (10).jpg
  
338 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (10)
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (1).jpg
  
374 KB 1312 x 874
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (1)
คณะกรรมการมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.jpg
  
274 KB 1182 x 886
คณะกรรมการมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์.jpg
  
295 KB 1182 x 886
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.jpg
  
271 KB 1182 x 886
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.jpg
  
252 KB 1182 x 886
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์