Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์บริการพยาบาล

:

เกี่ยวกับเรา

​​​​​​​​​​

Logo-nurse-56.png

วิสัยทัศน์

02.png
 

ศูนย์บริการพยาบาล มีวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงาน บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบริหารจัดการที่คุ้มค่าคุ้มทุน และมีบริการที่พักอาศัยร่วมกับแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา







ความเป็นมา
02.png

ศูนย์บริการพยาบาลเป็นหน่วยงานในกำกับ ของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 ครั้งแรก เรียกชื่อว่า “สถานบริการพยาบาล” ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับที่ขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การดูแลของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยและคณะเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ศูนย์บริการพยาบาลจึงเป็นหน่วยงานของส่วนงานวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อการพัฒนางานของ คณะพยาบาลศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการอบรม ให้คำปรึกษาให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์จากการให้บริการวิชาการด้วยศูนย์บริการพยาบาลประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริการพยาบาล และหอพักนักศึกษาในกำกับคณะพยาบาลศาสตร์

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์บริการพยาบาลได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่บุคลากรสุขภาพในประเทศไทยโดยเฉลี่ยปีละ 20 โครงการ และมีผู้เข้ารับการอบรมเฉลี่ย 1,400-2,000 คนต่อปี มีการบริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศทุกระดับ


​ติดต่อเรา

02.png 

​​ที่อยู่ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-936074, 053-949151, 081-9925828

โทรสาร: 053-212629

อีเมลล์: nsccmunews@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/nsccmu/​

NscNoBlack.jpg


พันธกิจ

03.png

  1. เป็นแหล่งจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. จัดหลักสูตรเฉพาะทางให้ความรู้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ทางการพยาบาล นักศึกษา ประชาชนและสังคม
  3. จัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนาแก่บุคลากรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
  4. ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะดวก สบาย สะอาดและปลอดภัยแก่นักศึกษาและผู้เข้าพักอาศัย
  5. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 

วัตถุประสงค์

01.png

  1. เพื่อเป็นแหล่งจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ต่อเนื่องทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสุขภาพ คณาจารย์และนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมการใช้ศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้บริการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
  4. เพื่อให้บริการที่พักอาศัยด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้และมีความสะดวก สบาย สะอาดและปลอดภัย
  5. เพื่อประสานความร่วมมือ และทรัพยากรในการบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล​

 
 





 


 
 
บุคลากร
 

 

 
  


2341.jpg

​ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล

ผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง
053-949049
  

2342.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบริหารทั่วไป

นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์
053-936074
  

2345.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยประชาสัมพันธ์และเลขานุการ

นางสาวมัลลิกา อุดมสิน
053-949151
  

2348.jpg

​พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยประชาสัมพันธ์และงานทั่วไป

นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ
053-939151
  

2344.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยวิชาการจัดอบรม

นางสาวนุศร จิตวิชา
053-949151
  

2343.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยบัญชีและการเงิน

นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ
053-936074
  

2349.jpg

​พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยธุรการและพัสดุ

นางสาวชาณิดา เขียวคำ
053-936074
  


2140023.jpg

พนักงานปฏิบัติงาน นักการเงินและบัญชี

นางสาวธิดารัตน์ แสนจันทร์
053-936074
รูปภาพ
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล