Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
ชื่อเรื่อง
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  

​การฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องป้องกันโรค มือ เท้า และปากของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก12ก 25521051
  

​การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนั่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชน​

วิทยานิพนธ์W 4 ก12ก 2551944
  

​คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก15ค 2550801
  

​การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก12ก 2551895
  

คุณภาพการบริการการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังในตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก15ค 2551896
  

​ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและการให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ​

วิทยานิพนธ์W 4 ก16ผ 2547173
  

​​ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก16ผ 2547174
  

​ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วไป​

วิทยานิพนธ์W 4 ก16ผ 2551945
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ของอาสาสมัครสาะารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเชียงแสน

จังหวัดเชียงราย​
วิทยานิพนธ์W 4 ก17ก 2549527
  

​การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิคด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก17ก 2548217
  

​ความเข็มแข็งอดทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก17ค 2547102
  
ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​
วิทยานิพนธ์W 4 ก17ค 2549568
  

​ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก17ป 25521029
  

​การรับรู้การดูแลของผู้ป่วยจิตวเชในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน​

วิทยานิพนธ์528
  

​การจัดการอาการปวดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด​

วิทยานิพนธ์W 4 ก17ก 2548218
  

​ความพึงพอใจของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภทต่อการบริการแบบญาติมีส่วนร่วม โรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก174ค 254619
  

​อุปสรรคในการให้บริการแบบแมทริกซ์โปรแกรมของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข​

วิทยานิพนธ์W 4 ก19อ 254789
  

​ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน​

วิทยานิพนธ์W 4 ก222ผ 2550675, 817
  

​การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการทางมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล​

วิทยานิพนธ์W 4 ก222ก 254650
  

​ความเหนื่อยล้าในระยะคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้คลอด​

วิทยานิพนธ์W 4 ก222ค 2547129
  

​การสื่อสารเพื่อการบำบัดของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชในดรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก222ก 2549529
  

​ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย​

วิทยานิพนธ์W 4 ก224ค 2551897
  

​การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์​

วิทยานิพนธ์W 4 ก224ก 2550713
  

​ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบำบัดแบบย่อต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการรักษาของผู้ป่วยโรคติดสุรา​

วิทยานิพนธ์W 4 ก224ผ 2551898
  

ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ซี่กง ต่อความดันโลหิต และการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่

ทราบสาเหตุ​
วิทยานิพนธ์W 4 ก232ผ 2548220
  

​ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่​

วิทยานิพนธ์ 1030
  

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการปั่นจักรยายชนิดตั้งอยู่กับที่ต่อประสิทธิภาพของการจัดการของเสียและความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม​
วิทยานิพนธ์W 4 ก234ผ 2551873
  

​ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน​

วิทยานิพนธ์W 4 ก248ผ 2551946
  

​การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลห้าฉัตร จังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก249ก 2550646, 818
  

​ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2​

วิทยานิพนธ์W 4 ก213ผ 25511002
  

​การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก214ก 2549519
  

​ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และคุณภาพชีวิต ในผู้สูงอายุโรคเลือดหัวใจ​

วิทยานิพนธ์W 4 ก214ผ 254783
  

​การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิดสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์​

วิทยานิพนธ์W 4 ก214ก 25521077
  

​ผลการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความคิดวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ​

วิทยานิพนธ์W 4 ก215ผ 2549492
  

​การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้ารการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยกิ่งวิกฤติอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก215ก 2549569
  

​การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมฟัสเสียงของคนงานในโรงงานไม่แปรรูปขนาดใหญ่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก217ก 2549524
  

​การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่​

วิทยานิพนธ์W 4 ก217ก 2547141
  

​ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก254ค 254629
  

​ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลสุโขทัย​

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ค 2550637
  

​ความคิดอัตโนมัติทางลบของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น​

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ค 254782
  

​การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิสิลลินในโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี​

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ก 2550714
  

​ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน​

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ค 2549476
  

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาควอดไดรเซ็บส์และความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม​

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ผ 2549570
  

​การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผุ้ที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ก 2549571
  

การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 ​

วิทยานิพนธ์W 4 ก257ก 2551874
  

​ภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลน่าน​

วิทยานิพนธ์W 4 ก177ภ 2549219
  

​ทัศนคติความเชื่อที่เป็นมาตรฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ในสตรีวัยรุ่น​

วิทยานิพนธ์W 4 ก277ท 2549631, 705
  

​ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า​

วิทยานิพนธ์W 4 ก294ค 2548216
  

​การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 ก298ก 254799
  

​ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่น​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ผ 2548222
  

​การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ก 2547130
  

​ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ต 2550647
  

​ผลของโปรแกรมการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และเอดส์​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ผ 2548223
  

​ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซิลลินในหอผู้ป่วยหนัก​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ผ 2550716
  

​การพัฒนารุปแบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย​

วิทยานิพนธ์715
  

​ปัจจัยทำนายความตั้งใจของมารดาในการให้นมมารดาแก่ทารกแรกเกิดก่อนกำหนด​

วิทยานิพนธ์W 4 ข171ป 2549477
  

​การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน​

วิทยานิพนธ์W 4 ข153ก 25521052
  

​ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวช​น

วิทยานิพนธ์W 4 ค19ป 2549487
  

​การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ค257ก 2551947
  
อัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการในโรงพยาบาลอนามัยน้อย จังหวัดน่าน ​
วิทยานิพนธ์W 4 อ15อ 2547106
  

การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย เฉียบพลันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 อ15ก 2548340
  

คุณภาพชีวิตการทำงานกับพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยใตเทียม ในเขตภาคเหนือ

วิทยานิพนธ์W 4 อ16ค 25521074
  

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล

วิทยานิพนธ์W 4 อ16ก 2549522
  

ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายที่ใช้บริการในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์831
  
ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายที่ใช้บริการในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
วิทยานิพนธ์W 4 อ16ผ 2550673
  

ประสิทธิผลการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

วิทยานิพนธ์W 4 อ16ป 2551937
  

ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน

วิทยานิพนธ์W 4 อ16ค 2550738
  

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

วิทยานิพนธ์W 4 อ16ก 2548344
  

อำนาจในการสมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา

วิทยานิพนธ์W 4 อ17อ 254642
  

ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลพิจิตร

วิทยานิพนธ์  W 4 อ17ศ 2548172
  

ความพึงพอใจในงานและการให้บริการผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ค 2547213
  

การปรับตัวทางจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส จังหวัดน่าน

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 254788
  

การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 2549567
  

ความต้องการของผู้ปกครองชาวกระเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ค 2547126
  

การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 254794
  

การปฏิบัติการให้การปรึกษาของพยาบาลในโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดจิตร

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 2549555
  

ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ผ 2551998
  

สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

วิทยานิพนธ์W 4 จ12ส 2550740, 676
  

ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ป 2551938
  

ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ป 2551991
  

การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 25469
  

การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 254628
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอุจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน​

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 2551872
  

การปฏิบัติกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคความดันสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 จ17ก 25521079
  

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก​

วิทยานิพนธ์W 4 จ17ผ 25511033
  

​ผลการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ17ผ 2547175
  

​การปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับบริการแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพะเยา​

วิทยานิพนธ์W 4 จ19ก 2549530
  

​การปฏิบัติของผุ้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล​

วิทยานิพนธ์W 4 จ171ก 2549499
  

การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง

 ​
วิทยานิพนธ์W 4 จ171ก 2549478
  

สิ่งก่อความเครียดของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน

 
วิทยานิพนธ์W 4 จ173ส 25511007
  

การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

 
วิทยานิพนธ์W 4 จ173ก 2549572
  

การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 จ173ก 2549486
  

​ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแบบทั่วไป และแบบประยุกต์ต่อสมรรถภาพการทำงานของปอด และความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ144ผ 25511078
  

​การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน​

วิทยานิพนธ์W 4 จ144ก 254776
  

​ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ226ผ 254668
  

​การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ226ก 2548224
  

​ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์​

วิทยานิพนธ์W 4 จ173ค 254614
  

​พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัะยมศึกษาตอนปลาย ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215พ 25521083
  

ภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ภ 254617
  

​ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุกเหมืองขุดถ่านหิน​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ค 2551845
  

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ก 254660
  

ความแข้มแข็งในการมองดลกของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มารับบริการโรงพยาบาลสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย​
วิทยานิพนธ์W 4 จ215ค 2549532
  

​ผลของการโค้ชความรู้และปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ผ 2548229
  

​ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ผ 25521084
  

​ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ป 2551901
  

​ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ว215ป 25521085
  

​ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ป 2551902
  

​การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและควบคุมภาวะเบาหวานในชุมชนศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ก 2550739
  

​การร่วมมือในการรักษาและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม​

วิทยานิพนธ์W 4 จ215ค 2551903
  

ผลของการโค้ชต่อความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ

ในหอผู้ป่วยพักฟื้นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​
วิทยานิพนธ์W 4 จ215ผ 2549228
  

​ปัจจัยเกี่ยวข้องต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ115ป 2549531
  

​เจตคติต่อการคงอยู่ในงานบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมการคงอยู่ในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือ​

วิทยานิพนธ์W 4 จ226จ 2550729, 652
  

​ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน

วิทยานิพนธ์W 4 จ226ค 25521080
  

​ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ​

วิทยานิพนธ์W 4 จ234ค 2547103
  
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย​
วิทยานิพนธ์W 4 จ234ป 25511005
  

​การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่เป็นเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ234ก 2551852
  

​การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 จ234ก 2550649, 757, 802
  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

วิทยานิพนธ์W 4 อ17พ 2551939,993
  

​การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality​

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ก 2551940,992
  

​ทักษะชีวิตตามการรับรู้ของผู้ดูแล สนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Life skills as perceived by caregivers, social support and perceived stigma among persons with schizophrenia​

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ท 2550777
  

​ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิทยานิพนธ์W 4 อ17ผ 25501109
  

​ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ดื่มแบบเสี่ยงโรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วิทยานิพนธ์W 4 อ19ผ 2551994
  

​ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของสตรีวัยรุ่น ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ19ป 2548346
  
การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
วิทยานิพนธ์W 4 อ152ก 2549583
  

​ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการเกิดภาวะเยื่อบุปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่มารับการรักษาที่ศูนย์มะเร็ง ลำปาง ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ225ป 2551883
  

​พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว​

วิทยานิพนธ์W 4 อ154พ 25468
  

​ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบในผู้ป่วยระบบประสาทภาวะวิกฤต

วิทยานิพนธ์W 4 อ154ผ 2547214
  

​ความพึงพอใจต่อการบริการและคุณภาพการบริการด้านจริยธรรมการวิจัยของศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 อ154ค 2551833
  

​ผลการรณรงค์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ163ผ 2548342
  

​ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 อ171ผ 2548341
  

​ผลการดำเนินการของกลุ่มควบคุมคุณภาพต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันของแหลมคมตำหรือบาดในบุคลากรพยาบาล​

วิทยานิพนธ์W 4 อ174ผ 2547215
  

​การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการโรงพยาบาลกงไกรลาศ ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ211ก 2548337
  

​การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์​

วิทยานิพนธ์W 4 อ212ก 2550829
  

​ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ

วิทยานิพนธ์W 4 อ212ผ 25511024
  

​กิจกรรมการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัดกับการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง

วิทยานิพนธ์W 4 อ212ก 2551851
  

​พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลหางดง จังหวัดชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 อ212พ 2550674,789
  

​ผลของกลุ่มจิตศึกษาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท​

วิทยานิพนธ์W 4 อ212ผ 2547108
  

​คุณภาพชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท​

วิทยานิพนธ์W 4 อ212ค 254641
  

​ผลของการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิงในสถานสงเคราะห์​

วิทยานิพนธ์W 4 อ213ผ 254630
  

​ระยะเวลารอคอยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธชินราช

วิทยานิพนธ์W 4 อ213ร 254652
  

​ความห่วงกังวลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของผู้เป็นมะเร็งเต้านม ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ213ค 2548338
  

​ผลของการออกกำลังกายโดยวิธีเดินเร็วและการเต้นแอโรบิคต่อความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ234ผ 2547177
  

​บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 จ235บ 254772
  

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา

 
วิทยานิพนธ์W 4ก298ภ 25521112
  

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

 
วิทยานิพนธ์W 4ก17ป 25521113
  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย​
วิทยานิพนธ์910
  

​ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยหนักศัลยกรรม​

วิทยานิพนธ์718
  

คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการแผนกผุ้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงราย​

วิทยานิพนธ์501
  

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ​

วิทยานิพนธ์58
  

ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด​

วิทยานิพนธ์73
  

​คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการผ่าตัดในหอผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม​

วิทยานิพนธ์807
  

พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท​

วิทยานิพนธ์1
  

การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม​

วิทยานิพนธ์239
  

อุปสรรคของผุ้ดูแลในการปฏิบัติตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการช้า ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่

 ​
วิทยานิพนธ์538
  

​ผลของการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง​

วิทยานิพนธ์1903
  

ภาวะเหนือตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร​

วิทยานิพนธ์W 4 น16ภ 2549543
  

​ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในช่วงเวลารอคอยการผ่าตัดใหญ่ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 น17ค 2550760, 806
  

การปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาตินักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 น17ค 2550559
  

การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ ใรโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

 ​
วิทยานิพนธ์W 4 น17ก 2551876
  

อุบัติการณ์เข็มทิ่มตำและของมีคมบาดกับการจัดการในบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 น17อ 2548241
  

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกบินในผู้สูงอายุโรค

เบาหวานชนิดที่ 2​
วิทยานิพนธ์W 4 น161ผ 2551957
  

ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กง ต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

 
วิทยานิพนธ์W 4 น161ผ 2549512
  

ความต้องการของผู้รับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์​

วิทยานิพนธ์W 4 น162ค 2547188
  

การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 น16ก 2548240
  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ทำงานในห้องสรรพสินค้า​

วิทยานิพนธ์W 4 น162ป 254632
  

ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด​

วิทยานิพนธ์W 4 น173ผ 2551954
  

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก298ภ 25521112
  
 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
วิทยานิพนธ์W 4 ก17ป 25521113
  

การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก258ก 25521114
  

ผลของการฝึกทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมต่อความสามารถเชิงจริยธรรมของพยาบาลจิตเวช

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ผ 25521115
  

ภาวะสุขภาพจิตของผู้สี้ภัย บ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิทยานิพนธ์ W 4 จ237ภ 2551  1116
  

การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 ณ213ก 25521117
  

ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกต่อความหวังในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี

 
วิทยานิพนธ์W 4 ด17ผ 25511118
  

ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 
วิทยานิพนธ์W 4 ถ15ผ 25521119
  

การดำรงบทบาทมารดาและภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

 
วิทยานิพนธ์W 4 น161ก 25521120
  

ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด

 
วิทยานิพนธ์W 4 น17ผ 25521121
  

การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์

 
วิทยานิพนธ์W 4 น17ก 25521122
  

ผลของการส่งเสิรมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการแยกผู้ป่วยตามวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อ ในสถาบันบำราศนราดูร

วิทยานิพนธ์W 4 ป171ผ 25521123
  

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกร อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 
วิทยานิพนธ์ W 4 ป173พ 2552 1124
  

ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด

 
วิทยานิพนธ์W 4 ป223ค 25521125
  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 ม17ก 25521126
  

ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

 
วิทยานิพนธ์W 4 ร247ค 25521128
  

ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในหอผู้ป่วยสหทัย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 ว236ผ 25521129
  

ผลของการออกกำลังกายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคมัลติเพิล สเคลอโรซิส

วิทยานิพนธ์W4 ว236ผ 25521130
  

ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก

 
วิทยานิพนธ์W 4 ว226ผ 25521131
  

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการดูแลเบื้องต้น ในโรงพยาบาลนครพนม

 
วิทยานิพนธ์W 4 ว172ป 25521132
  

การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา

 
วิทยานิพนธ์W 4 ศ183ก 25521133
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท แผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 ส224ก 25501134
  

การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 ส282ก 25521136
  

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่

วิทยานิพนธ์W 4 อ123ป 25521137
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู่ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์ W 4 อ212ก 2552  1138
  

การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 อ213ก 25521139
  

การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลัการของดีไออาร์

วิทยานิพนธ์W 4 อ238ก 25521140
  

พฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่

 
วิทยานิพนธ์W 4 อ174พ 2552    1141
  

ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 
วิทยานิพนธ์W 4 อ216ค 25521142
  

Factors related to clinical decision-making among the senior nursing students, Jiangxi Province, People's Republic of China

 
วิทยานิพนธ์1143
  

​​Work empowerment and burnout among registered nurses in tertiary general hospitals in Harbin, The People's Republic of China

 
วิทยานิพนธ์W 4 W246W 20091144
  

ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์ W 4 อ213ค 2549  584
  

สุขภาวะของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วิทยานิพนธ์W 4 อ215ส 2549  556
  

คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุภาพชุมชนทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วิทยานิพนธ์W 4 อ216ค 2551  1026
  

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน

วิทยานิพนธ์W 4 อ216ก 2547  109
  

ผลของการเต้นแอโรบิคต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

วิทยานิพนธ์W 4 อ216ผ 2548  343
  

การปฎิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วิทยานิพนธ์W 4 อ116ก 2551  996
  

แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลชุมชน

วิทยานิพนธ์W 4 อ216บ 2549  485
  

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 อ216ค 25511049
  

การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ226ก 2552  1076
  

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยเอดส์​

วิทยานิพนธ์W 4 อ226ภ 2550  778
  

การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ226ก 2550  830
  

การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ226ก 2550  830
  

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ226ป 2551  1050
  

การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ​

วิทยานิพนธ์ W 4 อ221ก 2552  1075
  

การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ223ก 2549  523
  

ผลของโปรแกรมการส่งเสิรมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์ ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ232ผ 2552  1048
  

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วิทยานิพนธ์W 4 อ235ป 2551  1025
  

ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์ W 4 อ244ป 2548  339
  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกขณะให้อาหาร​

วิทยานิพนธ์W 4 อ244ป 2551  997
  

ภาวะซึมเศร้าของผู้เสพติดสุราในคลินกสุขภาพจิตโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดลำพูน

วิทยานิพนธ์W 4 อ245ภ 2547  107
  

Perception of sexual identity among early adolescent students

วิทยานิพนธ์W 4 N231P 20091145
  

ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ

 
วิทยานิพนธ์W 4 ส246ผ 25521146
  

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่จำหน่ายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง​

วิทยานิพนธ์W 4 อ247พ 2547  122
  

Development of the exercise self-efficacy scale for Chinese older adults

 
วิทยานิพนธ์W 4 G977D 20081188
  

Process of coping with childbirth among Thai women = กระบวนการเผชิญการคลอดของหญิงไทย​

วิทยานิพนธ์W 4 U84P 2006  475
  

Parental practices during their child's admission to pediatric intensive care unit = การปฏิบัติของผู้ปกครองขณะเด็กเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม​

วิทยานิพนธ์W 4 U84P 2005  474
  

Development and usability testing of a self-learing computer program on exercise for older adults used by health volunteers

 
วิทยานิพนธ์W 4 M992D 20091189
  

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการอาการปวดท้องเฉียบพลันโรงพยาบาลนครพิงค์ = Patient satisfaction with acute abdominal pain management at Nakornping Hospital​

วิทยานิพนธ์W 4 อ218ค 2548  345
  

Disclosure of wife abuse among Northeastern Thai Women

 
วิทยานิพนธ์W 4 N712D 20091190
  

ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก​

วิทยานิพนธ์W 4 อ244ค 2550 704
  

ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก​

วิทยานิพนธ์W 4 อ244ค 2550  772
  

Practices of Thai familes in caring for childern with congenital heart disease aged 0-3 Years

 
วิทยานิพนธ์W 4 A794P 20081191
  

Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurse in Thialand

 
วิทยานิพนธ์ W 4 H969D 2009 1192
  

Development of professional values scale (PVS) for registered nurses in the People's Republic of China

 
วิทยานิพนธ์W 4 D682D 20091193
  

แรงผลักดันในตนและอุปสรรคในการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ​

วิทยานิพนธ์W 4 อ251ร 2549  507
  

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข​

วิทยานิพนธ์W 4 อ256ป 2551  727
  

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข 

วิทยานิพนธ์W 4 อ256ป 2551  995
  

Experiences of being unmarried prognant adolescents in Northeastern Thailand

 
วิทยานิพนธ์W 4 S693E 20091194
  

Development of an internet-Based program to promote healthy eating behavior Among Thai early adolescents

 
วิทยานิพนธ์W 4 N812D 20091195
  

Family strength in caring for a storke member at home

 
วิทยานิพนธ์W 4 N719F 20091196
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก12ก 2553  1197
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

วิทยานิพนธ์ W 4 ก15ก 2552  1198
  

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันอาการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก15ก 2553  1199
  

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์​

วิทยานิพนธ์ W 4 ห141ค 2548  336
  

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย​

วิทยานิพนธ์W 4 ห141ป 2547  212
  

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคมะเร็งปอด​

วิทยานิพนธ์W 4 ห294ป 2547  211
  

ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ตอภาวะซึมเศร้าของคนพิการ​

วิทยานิพนธ์171
  

ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเยาวชนผุ้รอดชีวิตจากภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์​

วิทยานิพนธ์W 4 ห141ผ 2550  703
  

ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเยาวชนผุ้รอดชีวิตจากภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์​

วิทยานิพนธ์W 4 ห141ผ 2550  828
  

พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์​

วิทยานิพนธ์W 4 ส16พ 2551  1018
  

ผลของการออกกำลังกายแบบ ไท่ จี๋ ชี่กง ต่อสมรรถภาพปอดและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง​

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ผ 2548  514
  

ของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ผ 2550  696
  

ศักยภาพของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ศ 2552  1067
  

ผลของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง​

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ผ 2550  794
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ก 2550  697
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ​

วิทยานิพนธ์W 4 ส16ก 2550  726
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุราโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก16ก 25531200
  

ผลของการใช้แบบแผนปฏิบัติจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณืการแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก222ผ 2552  1202
  

ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด

 
วิทยานิพนธ์ W 4 ก226ป 2553 1203
  

ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก226ผ 25531204
  

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก222ป 2553  1205
  

ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 

วิทยานิพนธ์W 4 ก222ผ 2553  1206
  

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันอาการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

 
วิทยานิพนธ์W 4 ก232ก 2553  1207
  

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยานิพนธ์W 4 ก258ก 2553  1208
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 ค153ก 2553  1209
  

การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก​

วิทยานิพนธ์W 4 ส19ก 2551  894
  

ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัด​

วิทยานิพนธ์W 4 ส241ผ 2551 982
  

การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยานิพนธ์W 4 ส171ก 2551  988
  

การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส171ก 2551  929
  

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช​

วิทยานิพนธ์W 4 ส171ก 2551  1019
  

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส173ก 2551  928
  

สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป​

วิทยานิพนธ์W 4 ส17ส 2549  521
  

ปัจจัยเกี่ยวของกับอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน​

วิทยานิพนธ์W 4 ส212ป 2550  815
  

ปัจจัยเกี่ยวของกับอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน​

วิทยานิพนธ์W 4 ส212ป 2550  702
  

การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ​

วิทยานิพนธ์W 4 ส118ก 2552  1068
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส221ก 2551  986
  

การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัรโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อ ในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์W 4 ส221ก 2551  1070
  

ผลของการบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจโดยญาติมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส225ผ 2551  1047
  

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

วิทยานิพนธ์W 4 ส225ผ 2550  735
  

ปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยานิพนธ์W 4 ส225ป 2551  880
  

ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน​

วิทยานิพนธ์W 4 ส225ผ 2551  987
  

อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย​

วิทยานิพนธ์W 4 ส225อ 2551  871
  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง​

วิทยานิพนธ์W 4 ส226ก 2552  1069
  

การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมึคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย​

วิทยานิพนธ์W 4 ส235ก 2551  929
  

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง​

วิทยานิพนธ์ W 4 ส237ก 2551  931
  

ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น​

วิทยานิพนธ์701
  

ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น​

วิทยานิพนธ์712
  

ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ 

วิทยานิพนธ์W 4 ส237ป 2551  989
  

ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ 

วิทยานิพนธ์W 4 ส237ป 2551  814
  

ปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์​

วิทยานิพนธ์W 4 ส237ป 2551  638
  

การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก​

วิทยานิพนธ์W 4 ส237ก 2552  1071
  

ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย​

วิทยานิพนธ์W 4 ส242ค 2550  737
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส242ก 2552  1072
  

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 ค153ป 2553  1210
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์ W 4 ค153ก 2553  1211
  

ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง

 
วิทยานิพนธ์ W 4 ค214ผ 2553  1212
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกแรกเกิดระยะแรกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 
วิทยานิพนธ์W 4 จ215ก 2553  1213
  

การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 
วิทยานิพนธ์W 4 จ226ก 2552  1214
  

ผลของการนวดเท้าต่อความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง​

วิทยานิพนธ์ W 4 ส244ผ 2551  983
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท แผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

วิทยานิพนธ์ W 4 ส224ก 2550  869
  

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท แผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​

วิทยานิพนธ์W 4 ส224ก 2550  796
  

การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล 

วิทยานิพนธ์W 4 ส245ก 2548  326
  

การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของเด็กวัยรุ่นที่เสพสุราในจังหวัดแพร่

วิทยานิพนธ์W 4 ส245ก 2549  323
1 - 300Next