Skip Ribbon Commands
Skip to main content

การจัดการความรู้ในองค์กร

:

การจัดการความรู้ในองค์กร > Posts > คู่มือการจัดทำ TOR และรายงาน JA สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
ตุลาคม 21
คู่มือการจัดทำ TOR และรายงาน JA สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

​     การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR)  และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) เป็นแนวทางที่สำคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำ TOR และรายงาน JA ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) และการรายงานภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (JA) ของคณาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของคณะ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการประเมินภาระงานที่ครอบคลุมภาระงานของอาจารย์ 4 ด้าน ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ภาระงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประกาศ กพอ. (ภาระงานบริหารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย งานสอนที่เกินกว่าภาระงานสอนขั้นต่ำ)  การกำหนดปริมาณงานขั้นต่ำสำหรับคณาจารย์ประจำ  ซึ่งคู่มือจะอธิบายกระบวนการในการจัดทำ TOR-JA ประกอบกับคำอธิบายเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์

Poster01.pdfPoster01.pdf

คู่มือการกรอกTORJAสายวิชาการ.pdfคู่มือการกรอกTORJAสายวิชาการ.pdf

Comments

There are no comments for this post.