Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 

 
  
Edit
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Home
September 24
การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS

​การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS

จัดโดย ศูนย์วิจัยและนวตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยากร : นายจักรภพ  ธาตุสุวรรณ
ผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ (นายเฉลิมพล เชียงหลง) คณาจารย์ และนักศึกษา รวม 10 คน 

August 21
การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร

​โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน” สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมณีนาราคร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

​กมลชนก  กาวิล
กมลณัฎฐ์  รัตนวรางค์
จักรภพ  ธาตุสุวรรณ
ลำจวน  โล่ห์เพ็ชร
ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ์
ศรัญญา  ชัยแสง
​สมพิศ  สุพรศิลป์
วราพร  เดชพงษ์ กุณาน้อย
สุรพล  โล่เพ็ชร
อดุลย์ สีคำดี
สุรัตน์  สิงห์ทร
มนัส สิทธิเสนา
นุชนาท  สุพรรณอุดม
เบญจพร  จุฑาโรจน์
นงนุช  ไชยยศ
อภิชน  สมมิตร
กานต์สินี  จันทร์อินทร์
ประกายดาว  ศรีโมรา
​รัชชดา จงภักดี
กตัญชลี  แสงรัก
​วัชรา  เชิดลำ
พรธิดา  คำมงคล
นภัทร  งามวิไลรัฐ
ชุติยภัค  มีพงษ์
กริช  ศรีธีระจิตต์
​พิมพ์ปวีน์  เชื้อพูล
 

July 19
ศึกษาดูงาน ไร่เชิญตะวัน

​ศึกษาดูงาน ไร่เชิญตะวัน

โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558

11-12 กรกฎาคม 2558  ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

July 19
การประยุกต์ใช้แผนผังความคิด ในการปฏิบัติงาน

​การประยุกต์ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน

โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 10 กรกฎาคม 2558

รายชื่อสัมมนางานบริหาร58.jpg
การประยุกต์ใช้แผนผังความคิด.pdfการประยุกต์ใช้แผนผังความคิด.pdf

July 19
การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

​"การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)"

โครงการสัมมนางานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 10 กรกฎาคม 2558

รายชื่อสัมมนางานบริหาร58.jpg 

การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน.pdfการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน.pdf

July 19
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย”

22 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

list22มิย58.jpg

ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน.pptความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน.ppt

สรุปเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น.pdfสรุปเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น.pdf


July 19
เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

​โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” 

ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วันที่ 25 - 26  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558

(วราภรณ์ เดชพงษ์ กุณาน้อย,  อุมาภัณฑ์  พุทธปวน)

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน.pptการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน.pptการเขียนผลงานวิเคราะห์.pptการเขียนผลงานวิเคราะห์.pptการเขียนผลงานสังเคราะห์_วิจัยสถาบัน.pptการเขียนผลงานสังเคราะห์_วิจัยสถาบัน.pptเทคนิคการทำวิจัยสถาบัน.pptเทคนิคการทำวิจัยสถาบัน.pptตัวอย่างการทำวิจัยสถาบัน.pptตัวอย่างการทำวิจัยสถาบัน.ppt

May 28
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy

​โครงการอบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy
26 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
วิทยากร คุณเมธา ประภาวกุล 
Head of Recruitment Center สำนักงานบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
อดีต Head of Corporate HR Functions

ผู้เข้าร่วมโครงการ : รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ, นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย

HRD Strategy_26May2558.PDFHRD Strategy_26May2558.PDF

April 08
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย

​โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
หัวข้อ  ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยและเป้าหมาย
วันที่ 4 เมษายน 2558  13.00-16.00 น.
วิทยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

April 08
ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารงบประมาณสำหรับหัวหน้างาน

​โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
หัวข้อ  ความรู้เรื่องการเงินและการบริหารงบประมาณสำหรับหัวหน้างาน
วันที่ 3 เมษายน 2558  13.00-16.00 น.
วิทยากร  รศ.ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ

1 - 10Next
 

 About this blog

 

About this blog
Blog นี้ จัดทำขึ้นมาสำหรับใช้การจัดการความรู้ในส่วนของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจะเน้นในส่วนของการพัฒนาตนเองของบุคลากร และถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ใช้ในองค์กร