Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร
August 21
การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน และการสื่อสาร

​โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน” สำหรับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมณีนาราคร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

​กมลชนก  กาวิล
กมลณัฎฐ์  รัตนวรางค์
จักรภพ  ธาตุสุวรรณ
ลำจวน  โล่ห์เพ็ชร
ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ์
ศรัญญา  ชัยแสง
​สมพิศ  สุพรศิลป์
วราพร  เดชพงษ์ กุณาน้อย
สุรพล  โล่เพ็ชร
อดุลย์ สีคำดี
สุรัตน์  สิงห์ทร
มนัส สิทธิเสนา
นุชนาท  สุพรรณอุดม
เบญจพร  จุฑาโรจน์
นงนุช  ไชยยศ
อภิชน  สมมิตร
กานต์สินี  จันทร์อินทร์
ประกายดาว  ศรีโมรา
​รัชชดา จงภักดี
กตัญชลี  แสงรัก
​วัชรา  เชิดลำ
พรธิดา  คำมงคล
นภัทร  งามวิไลรัฐ
ชุติยภัค  มีพงษ์
กริช  ศรีธีระจิตต์
​พิมพ์ปวีน์  เชื้อพูล
 

Comments

There are no comments for this post.