Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
April 08
เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

​หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
หัวข้อ เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
วิทยากร อ.ดร.จิราพร  วิทยศักดิ์พันธ์ 
31 มีนาคม 2558 13.00-16.00 น. 

Comments

เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

บทบาทของหัวหน้างาน : นำนโยบาย/โครงการ/กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ, มีวุฒิภาวะทางอารมณ์, เป็นแบบอย่างให้ลูกน้อง และสอนงานเป็น
หน้าที่ของหัวหน้างาน : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องแม่นยำ, ทำงานด้วยความอุทิศทุ่มเท, สนับสนุนให้องค์กรดำเนินไปด้วยความราบรื่น, ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย, จูงใจทีมงานได้ ให้ทุกคนทำงานด้วยความสุข และสอนงานเป็น
ภาพลักษณ์องค์กร นั้นไมคงที่ แปรเปลี่ยนได้ จึงต้องถนอมรักษา เพราะการสร้างใหม่นั้นยากยิ่ง
จักรภพ ธาตุสุวรรณNo presence information on 4/22/2015 10:46 AM