Skip Ribbon Commands
Skip to main content
การจัดการความรู้และประเด็นการพัฒนาตนเอง > Posts > การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
April 08
การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

​หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
หัวข้อ การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤ4ติมิชอบ 
วิทยากร อ.กล้านรงค์  จันทึก 
4 เมษายน 2558 9.00-12.00 น. 

Comments

การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สิ่งที่เรียนรู้
คุณสมบัติของนักบริหาร 1)รอบรู้  2)โปร่งใส 3)เป็นผู้นำ  4)เสียสละ อดทน  5)มีมนุษยสัมพันธ์  6)มีความเห็นใจผู้น้อย  7)เที่ยงธรรม  8)ทำงานร่วมกัน  9)รับผิดชอบ และ 10)กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  จะต้องสร้างให้เป็นจิตสำนึกในผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ามีแล้ว จะเป็นเกราะป้องกันมิให้ตนกระทำผิด ในขณะเดียวกันก็จะระแวดระวังและไม่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดด้วย

สี่งที่จะนำไปพัฒนา
การพัฒนาหัวหน้าหน่วย ในสังกัดให้มีคุณสมบัติตามที่เรียนรู้ โดยเฉพาะ ข้อ 10
จักรภพ ธาตุสุวรรณNo presence information on 4/6/2015 4:01 PM