Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

กิจกรรม "ทำมาหาธรรม" และ "ทำมาหากิน" ไร่เชิญตะวัน

Body

กิจกรรม "ทำมาหาธรรม"
สาระของการทำบุญ คือการฝึกหัดพัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม  จงทำงานทุกชิ้น ดังหนึ่งว่าท่านกำลังสร้าง อนุสาวรีย์แห่งชีวิต  ความก้าวหน้าในชีวิตของคนนั้น เป็นผลของการพัฒนา ไม่ใช่ฟ้าบันดาล เป็นผลของความเชี่ยวชาญ ไม่ใช่โชคช่วย เป็นผลของสติปัญญา ไม่ใช่ชะตาลิขิต เป็นผลของพรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค์  จงเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นครู และจงเรียนรู้ตลอดชีวิต  รักในความรู้ ก็มีความสุข ค้นพบความรู้ใหม่ ก็มีความสุข ครั้นค้นพบความรู้ และได้แบ่งปันความรู้นั้นออกไป ก็ยิ่งได้ความสุข
คนที่รู้จักมองโลกในแง่ดี จะมีแต่ได้ประโยชน์ ส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้าย จะมีแต่เสียประโยชน์  คนที่มองโลกในแง่ดี สามารถเปลี่ยนเคราะห์ร้าย ให้กลายเป็นโชคดีได้ทุกเมื่อ
ความสามัคคี คือ หลักประกันสันติสุขของสังคม  เราแต่ละคนต่างก็เป็น สิ่งแวดล้อมของกันและกัน ดังนั้น จะคิด พูด ทำอะไรก็ตาม ควรคำนึงถึงผลกระทบ ที่จะเกิดแก่ตน  ใจเย็นคือพรอันประเสริฐ  ใจร้อนคือจุดเริ่มของหายนะ

กิจกรรม "ทำมาหากิน"
กิจกรรมการจัดการขยะ โครงการขุมทองกลางกองขยะ ซึ่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ศูนย์ฯ ให้ชาวบ้านที่ทำงานในศูนย์ เยาวชน มีส่วนร่วมในการเก็บ-คัดแยกขยะ นำขยะที่ได้มาขาย แล้วเลือกของใช้ต่างๆ กลับบ้าน ผลจากการดำเนินการทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องขยะในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำให้สร้างจิตสำนึกของชาวบ้าน เยาวชน มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ และอนุรักษ์
กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม “โครงการปุ๋ยดินทอง” ดำเนินการเพาะเลื้ยงไส้เดือน เพื่อนำมูล/ปัสสาวะไส้เดือนมาเป็นปุ๋ย เป็นน้ำยาชีวภาพ และให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
รู้จักพอวันไหน  ก็ได้เป็นเศรษฐีวันนั้น  ไม่รู้จักพอ ต่อให้มีมากแค่ไหน  ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นยาจกเข็ญใจอยู่นั่นเอง

ไฟล์แนบ

 

Attachments

Content Type: Comment
Created at 8/18/2015 10:04 AM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ
Last modified at 8/18/2015 10:04 AM by จักรภพ ธาตุสุวรรณ